Thuộc tính

Để tuỳ chỉnh dữ liệu cho thuộc tính, người dùng cần vào tab của từng danh mục tương ứng với thuộc tính muốn cập nhật.

Thêm dữ liệu cho thuộc tính: nhất nút Thêm

Last updated