Nguồn khách hàng

Thông tin khách hàng được tạo và lưu từ các nguồn sau:

  • Tạo lead

  • Thêm lead khi tạo đơn hàng

Last updated