Cập nhật quyền xem/ chỉnh sửa

  • Quyền xem/ chỉnh sửa tất cả các bảng

Bước 1: Vào danh mục Cấu hình >> Quyền

Bước 2: Chọn nhóm quyền muốn phân quyền

Bước 3: Bật trạng thái Đọc và ghi cho từng quyền danh sách bảng/ tạo bảng/ xoá bảng và nhấn nút Lưu

  • Quyền xem/ chỉnh sửa bảng được phân quyền

Nhóm quyền được phân cho bảng sẽ xem/ cập nhật được tất cả view có trong bảng đó

Bước 2: Chọn Chỉnh sửa quyền

Bước 4: Nhấn nút Cập nhật để lưu lại thay đổi

  • Quyền xem/ chỉnh sửa từng view bảng được phân quyền

Nhóm quyền được phân cho view nào chỉ xem/ cập nhật được view đó, không xem được view còn lại trong bảng

Bước 2: Chọn Chỉnh sửa quyền

Bước 4: Nhấn nút Cập nhật để lưu lại thay đổi

Last updated