Thêm mới flow

Bước 1: Tại thanh menu, vào mục Data Flow >> Danh sách. Nhấn nút Tạo flow.

Bước 2: Nhập tên flow. Ví dụ: Thông báo tắt các Ads ID trong 3 ngày liên tiếp xếp hạng D

Bước 3: Nhập chú thích (nếu có)

Bước 4: Chọn thời gian bắt đầu, kết thúc (nếu có)

Bước 5: Bật/ Tắt trạng thái Chạy chỉ một lần. Khi bật Chạy chỉ một lần thì flow chỉ chạy một lần duy nhất rồi ngưng.

Bước 6: Nếu tắt Chạy chỉ một lần, tiến hành cài đặt khoảng thời gian lặp lại flow.

Bước 8: Nhấn Cập nhật để tạo flow

Last updated