Tạo lead

Trừ các kênh Landing page, số missed và CRM thì các kênh còn lại người dùng sẽ thêm SĐT thủ công

Bước 2: Nhập các thông tin bắt buộc trong form: Số điện thoại, Tên khách hàng, Sản phẩm, Fanpage, Kênh bán hàng và các thông tin còn lại (nếu có)

Bước 3: Nhấn Lưu để lưu thông tin khách hàng. Lúc này, thông tin khách hàng sẽ được tạo và lưu lại ở CDP.

Last updated