Sort

  • Mô tả tính năng

Sort cho phép người dùng sắp xếp dữ liệu trong một trường hoặc nhiều trường theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần

  • Hướng dẫn thao tác

Bước 1: Nhấn vào tính năng Sort. Chọn Add another sort.

Bước 2: Chọn trường dữ liệu muốn sắp xếp

Bước 3: Chọn thứ tự sắp xếp tăng dần (Ascending) hoặc giảm dần (Descending)

Last updated