New View

  • Grid: hiển thị dữ liệu dưới dạng lưới (grid) có các cột và hàng tương ứng với các trường thông tin trong cơ sở dữ liệu

  • Kanban: hiển thị dữ liệu trong các hệ thống quản lý công việc hoặc quản lý dự án dưới dạng các thẻ (card) có thể di chuyển (giữ chuột và kéo thả thẻ vào cột muốn di chuyển tới) giữa các trạng thái khác nhau để thể hiện quá trình tiến độ của công việc hoặc dự án đó

Last updated