Tạo node cho flow

  • Mô tả node

Sky Feature: Lấy dữ liệu từ các nguồn như Lead Center, Content ID để xử lý dữ liệu

Transform: Xử lý dữ liệu

Workplace Chatbot: Gửi thông báo về workchat

Datetime Range: Cài đặt khung thời gian

Datetime Calculate: Thời gian tính toán

Short Circuit: So sánh điều kiện để tiếp tục xử lý flow

Merge Parameter: Kết hợp hai nguồn dữ liệu lại với nhau

  • Hướng dẫn thao tác

Bước 1: Chọn vào chi tiết flow đã tạo

Bước 3: Nhấn vào node vừa chọn để cài đặt thông tin node

Bước 4: Sau khi điền các thông tin của node, chọn nút Execute code và nhấn Cập nhật.

Bước 5: Nối các node đã tạo với nhau để liên kết thành một flow theo đúng đầu vào, đầu ra của mỗi node

Bước 6: Nhấn nút Lưu

Last updated