Mô tả các trường thông tin của Lead Center

Chất lượng cuộc gọi

  • Cuộc gọi không chất lượng (KCL): thuộc các trường hợp như khách cúp máy, hỏi sản phẩm khác công ty không bán, boom hàng trên 2 lần, dùng không hiệu quả (khách complaint), thuê bao 3 lần/ gọi 3 lần không nghe máy…

  • Cuộc gọi chất lượng (CL): không thuộc các trường hợp của cuộc gọi không chất lượng

Số phút xử lý

Thời gian SĐT bắt đầu hiển thị trên hệ thống. Số phút xử lý giúp người dùng quản lý thời gian tối đa phải gọi hoặc được phép lưu trữ

Thời gian tối đa Telesales xử lý SĐT được chia là 20 phút (trừ 15 phút nghỉ trưa). Đối với kênh CRM, thời gian lưu trữ tối đa là 10808 phút (7 ngày) xử lý. SĐT vượt quá thời gian xử lý thì hệ thống sẽ tô đỏ SĐT

Vd: Số được chia lúc 11:19 09/08/2022 thì sau 7 ngày số này sẽ chuyển sang màu đỏ vào lúc 11:19 16/08/2022

Khi SĐT chưa xử lý thì thời gian “XL gần nhất” với thời gian “Tạo lúc” như nhau

Trạng thái lead

  • Mới: lead được đổ về từ nhiều kênh, chưa chia số, chưa gọi

  • Chờ xử lý: lead đã được chia, chưa gọi

  • Đang xử lý: lead đã gọi nhưng chưa tư vấn vì khách không nghe máy, thuê bao, hẹn gọi …

  • Không mua: lead đã gọi và tư vấn nhưng khách từ chối mua với lý do giá cao, có vấn đề sức khoẻ, …

  • Có mua: lead đã gọi và tư vấn, khách đồng ý mua hàng

  • Ko chất lượng: lead đã gọi nhưng không tư vấn vì sai thông tin khách hàng, khách hỏi sản phẩm khác không phải công ty bán, số trùng,...

Last updated