Filter

  • Mô tả tính năng:

Filter được dùng để tìm kiếm và lọc dữ liệu

And: sử dụng để kết hợp các điều kiện với nhau. Nếu tất cả các điều kiện được chỉ định đều đúng, thì hệ thống sẽ lấy ra kết quả lọc. Nếu có một trong các điều kiện là sai, thì kết qủa sẽ không hiển thị ra

Or: sử dụng để kết hợp các điều kiện với nhau. Nếu một trong số các điều kiện được chỉ định đều đúng, thì hệ thống sẽ lấy ra kết quả lọc. Nếu có một trong các điều kiện là sai, thì kết qủa sẽ không hiển thị ra

Add condition (Lọc điều kiện đơn)

Với Add Condition, người dùng có thể thêm một điều kiện đơn lẻ để lọc dữ liệu trong một trường dữ liệu cụ thể

Ví dụ: có một bảng dữ liệu về sản phẩm với các trường thông tin như tên sản phẩm, giá sản phẩm và số lượng sản phẩm trong kho. Nếu người dùng muốn lọc ra các sản phẩm có giá lớn hơn 100 và số lượng sản phẩm trong kho lớn hơn 10, người dùng có thể sử dụng Filter và Add Condition để thêm hai điều kiện.

Add condition group (Lọc điều kiện nhóm)

Với Add condition group, người dùng có thể tạo ra một nhóm điều kiện để lọc dữ liệu

Ví dụ: có một bảng dữ liệu về sản phẩm với các trường thông tin như tên sản phẩm, giá sản phẩm và số lượng sản phẩm trong kho. Nếu người dùng muốn lọc ra các sản phẩm có giá lớn hơn 100 và số lượng sản phẩm trong kho lớn hơn 10 hoặc có tên sản phẩm chứa từ "iPhone", người dùng có thể sử dụng Filter và Add Condition Group để tạo ra nhóm điều kiện.

  • Hướng dẫn thao tác

Bước 1: Nhấn vào tính năng Filter. Chọn Add condition hoặc Add condition group

Bước 2: Chọn cách kết hợp điều kiện And hoặc Or

Bước 3: Chọn trường dữ liệu muốn lọc

Bước 4: Chọn/ Nhập dữ liệu cụ thể muốn lấy ra

Last updated