Xử lý lead

Bước 1: Vào mục Lead Center >> Trạng Thái. Chọn tab Chờ xử lý. Người dùng chỉ xem được những lead được chia cho tài khoản của mình. Để tìm và xem được lead đã chia cho tài khoản khác xử lý, chọn vào tab Tất cả.

Bước 2: Chọn nút Xử lý tại mỗi lead và cập nhật thông tin trong form sau khi gọi khách và nhấn Lưu. Trạng thái của lead vừa cập nhật sẽ hiển thị ở tab tương ứng với trạng thái đó.

Last updated