Cập nhật dữ liệu cho bảng

Thêm cột

Bước 1: Chọn nút New Field

Bước 2: Chọn kiểu dữ liệu của trường

Bước 3: Nhập tên trường. Nhấn nút Thêm.

Thêm hàng

Chọn nút New Row

Last updated