Cập nhật sản phẩm đơn

Cập nhật sản phẩm đơn

Bước 1: Vào mục Sản phẩm >> Danh sách >> Sản phẩm đơn.

Bước 3: Nhấn nút Cập nhật để lưu thông tin đã chỉnh sửa.

Last updated