Quản lý sản phẩm

Danh sách sản phẩm

  • Xem tất cả các biến thể của sản phẩm:

  • Xem chi tiết từng biến thể của sản phẩm:

Mô tả các trường thông tin của sản phẩm

  • Tồn thực tổng các kho: số lượng thực tế của sản phẩm ở tất cả các kho, bao gồm kho bán hàng, kho giao hàng

  • Số lượng sản phẩm đã đặt XN: tổng số sản phẩm đã tạo đơn hàng xác nhận (đơn khách đã xác nhận)

  • Số lượng sản phẩm đơn chưa XN: tổng số sản phẩm đã tạo đơn hàng chưa xác nhận (đơn khách còn hẹn, chờ xác nhận giao)

Last updated