Khuyến mãi theo đơn hàng

Áp dụng giảm giá cho toàn bộ đơn hàng. Có thể áp dụng nhiều khuyến mãi đơn hàng trên cùng một đơn.

Bước 1: Tại thanh menu, vào danh mục Khuyến mãi. Nhấn nút Tạo khuyến mãi

Bước 2: Nhập tên khuyến mãi

Bước 3: Chọn loại khuyến mãi là Đơn hàng

Bước 4: Thiết lập Điều kiện áp dụng (không bắt buộc)

Nhập giá trị Đơn hàng tối thiểu. Đơn hàng khi áp dụng CTKM này phải có tổng giá trị lớn hơn hoặc bằng mức tối thiểu để đủ điều kiện áp dụng khuyến mãi. Giá trị đơn hàng tối thiểu mặc định là 0đ khi không nhập.

Bước 5: Chọn Hình thức khuyến mãi (bắt buộc)

  • Khuyến mãi theo số tiền: nhập/ chọn tăng giảm số tiền giảm giá. Số tiền khuyến mãi tối thiểu bắt buộc là 1,000đ

  • Khuyến mãi theo phần trăm: nhập/ chọn tăng giảm phần trăm giảm giá và số tiền giảm tối đa. Có thể nhập giá trị phần trăm là số thập phân. Giá trị phần trăm khi nhập bắt buộc phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn 100. Không bắt buộc nhập số tiền giảm tối đa, mặc định số tiền giảm tối đa khi không nhập là 0đ.

Bước 6: Kích hoạt Trạng thái hoạt động CTKM

  • Chưa kích hoạt: CTKM được tạo nháp, hoặc chương trình được tạo trước nhưng chưa kích hoạt thời gian chạy.

  • Đang kích hoạt: CTKM được tạo và kích hoạt ngay sau khi tạo.

  • Ngừng kích hoạt: CTKM đã tạo nháp nhưng huỷ hoặc CTKM đang kích hoạt nhưng dừng chạy khi hết thời gian hoạt động.

  • CTKM có trạng thái Chưa kích hoạt, Ngừng kích hoạt sẽ chỉ hiển thị ở danh sách CTKM có trạng thái tương ứng, không hiển thị ở danh sách Tất cả khuyến mãi

Bước 7: Mô tả Nội dung khuyến mãi (bắt buộc)

Thông tin của nội dung này sẽ được hiển thị khi rê chuột vào CTKM, để người bán có thể biết được nội dung khuyến mãi của chương trình trong lúc tạo đơn luôn mà không cần vào xem chi tiết CTKM.

Bước 8: Thiết lập Thời gian áp dụng CTKM

CTKM chưa bắt đầu/ đã kết thúc sẽ không hiển thị trong đơn hàng để chọn khi tạo đơn.

  • Nếu không nhập/ chọn thời gian bắt đầu CTKM thì ngày mặc định là ngày tạo khuyến mãi

  • Nếu không nhập/ chọn thời gian kết thúc CTKM thì khuyến mãi sẽ không hết hạn

Bước 9: Sau khi nhập đầy đủ thông tin của CTKM, chọn nút Thêm để tạo và lưu lại chương trình.