Sao chép khuyến mãi

Bước 1: Vào Khuyến mãi >> Tất cả. Tìm tên khuyến mãi muốn sao chép

Bước 2: Nhấn nút Xử lý hoặc chọn vào Tên khuyến mãi muốn sao chép

Bước 3: Trong chi tiết khuyến mãi, nhấn nút Sao chép. Tất cả thông tin của khuyến mãi đã tạo sẽ được sao chép sang khuyến mãi mới

Bước 4: Chỉnh sửa các thông tin vừa sao chép (nếu cần) trước khi nhấn nút Thêm để lưu dữ liệu và tạo mới khuyến mãi.