Cập nhật khuyến mãi

Các thông tin có thể cập nhật của CTKM đã tạo sẽ tùy theo từng trạng thái:

  • Chưa kích hoạt: có thể cập nhật trạng thái hoạt động (kích hoạt sang trạng thái Đang hoạt động/ Ngừng hoạt động), nội dung khuyến mãi, thời gian kết thúc chương trình

  • Đang kích hoạt: có thể cập nhật trạng thái hoạt động (kích hoạt sang trạng thái Ngừng kích hoạt), nội dung khuyến mãi, thời gian kết thúc chương trình

  • Ngừng kích hoạt: có thể cập nhật trạng thái (chuyển trạng thái từ Ngưng kích hoạt sang Đang kích hoạt), nội dung khuyến mãi, thời gian kết thúc chương trình. Thời gian hoạt động khi kích hoạt lại vẫn là thời gian bắt đầu hoạt động ban đầu.

Bước 1: Vào Khuyến mãi >> Tất cả. Tìm tên khuyến mãi muốn cập nhật

Bước 2: Nhấn nút Xử lý hoặc chọn vào Tên khuyến mãi muốn cập nhật

Bước 3: Chỉnh sửa/ Thêm các thông tin cần cập nhật trong chi tiết khuyến mãi

Bước 4: Sau khi chỉnh sửa, nhấn nút Cập nhật để lưu nội dung chỉnh sửa

Last updated