Tồn kho - Lịch sử kho

Theo dõi tồn của tất cả sản phẩm và lịch sử xuất, nhập, chuyển, kiểm của từng kho

Bước 1: Tại thanh menu, vào mục Kho >> Tổng quan. Ở tab Danh sách kho. Chọn Tên kho muốn xem chi tiết.

Bước 2: Tại màn hình thông tin kho đã chọn. Vào tab Tồn kho để xem số lượng tồn theo lô của tất cả sản phẩm có trong kho đó. Vào tab Lịch sử để xem lịch sử xuất, nhập, chuyển, kiểm của tất cả sản phẩm trong kho này

Last updated