Tạo và xác nhận phiếu xuất bằng cách quét mã

Tạo và xác nhận phiếu xuất bằng cách quét mã (trong trường hợp xuất bán cho đơn hàng)

Bước 1: Vào Đơn hàng >> Trạng thái >> Đơn xác nhận

Bước 2: Chọn vào chi tiết đơn hàng muốn xuất bán

Bước 3: Trong chi tiết đơn hàng, bấm nút Giao hàng

Tại màn hình giao hàng, hệ thống sẽ kiểm tra tồn kho (mặc định là tồn thực của kho giao hàng) có đủ hàng để giao cho đơn hàng đó hay không bằng cách xét điều kiện sau:

Số lượng sản phẩm có thể giao được = Tồn thực kho giao - Tổng số lượng sản phẩm trong các phiếu kho chưa xác nhận phải lớn hơn hoặc bằng Số lượng sản phẩm trong đơn

Cần phải trừ đi tổng số lượng sản phẩm trong các phiếu kho chưa xác nhận để tránh trường hợp vẫn tạo được phiếu xuất kho khi không đủ hàng thực tế. Vì phiếu kho được tạo trực tiếp từ đơn hàng (trạng thái Chưa xác nhận) chỉ trừ tồn thực khi quét xuất hàng (được chuyển sang trạng thái Xác nhận).

Bước 4: Sau khi chọn lô hàng, nhấn nút Tiếp tục.

Nếu không đủ tồn thực kho giao, hệ thống sẽ vẫn sẽ tạo thành công phiếu xuất kho nhưng không tạo được phiếu giao hàng.

Bước 5: Chọn và nhập các thông tin cho phiếu giao hàng. Bấm Hoàn tất.

Bước 6: Vào Kho >> Quét mã xuất hàng >> nhấn nút Bắt đầu quét.

Hoặc vào danh mục Kho >> Tổng quan >> Xuất hàng >> nhấn nút Quét mã

Bước 7: Đưa màn hình quét vào mã đơn hàng (hiển thị trên phiếu in đơn) và quét

Các trường hợp xảy ra khi quét xuất hàng:

  • Trường hợp 1: Đơn hàng chưa tạo phiếu giao hàng (Chưa có mã vận đơn). Hệ thống sẽ thông báo: “Không thể cập nhật phiếu của đơn hàng chưa có vận chuyển”

  • Trường hợp 2: Đơn hàng đã tạo phiếu giao hàng (Đã có mã vận đơn). Hệ thống sẽ thông báo: “Xuất hàng thành công”

  • Trường hợp 3: Đơn hàng đã quét xuất. Hệ thống sẽ thông báo: “Phiếu xuất kho của đơn hàng này đã được xác nhận” (tránh trường hợp quét phiếu trùng và xuất tồn dư)