Tạo phiếu kiểm hàng

Bước 1: Vào Kho >> Tổng quan >> Kiểm hàng. Nhấn nút Kiểm hàng

Bước 2: Chọn Kho kiểm. Toàn bộ sản phẩm có trạng thái Đang kinh doanh trong kho đã chọn sẽ được hiển thị trong phiếu kiểm. Phiếu kiểm chỉ tạo kiểm được cho từng kho, không kiểm được nhiều kho cùng lúc.

Bước 3: Nhập tìm và chọn sản phẩm muốn điều chỉnh tồn (sản phẩm có tồn thực tế lệch với tồn kho hệ thống sau khi kiểm kê). Click vào vị trí cột Tồn thực tế của sản phẩm đó và nhập số tồn thực tế. Sản phẩm không nhập giá trị ở cột Tồn thực tế sẽ mặc định có Tồn thực tế bằng với Tồn kho của hệ thống.

Số tồn của cột Lệch sẽ tự động được tính trên sự chênh lệch giữa cột Tồn kho và Tồn thực tế.

  • Trường hợp 1: Giá trị cột Tồn kho > Tồn thực tế. Lệch = Tồn thực tế - Tồn kho

  • Trường hợp 2: Giá trị cột Tồn kho = Tồn thực tế. Lệch = 0

  • Trường hợp 3: Giá trị cột Tồn kho < Tồn thực tế. Lệch = Tồn thực tế - Tồn kho

Bước 4: Nhập lý do lệch tồn kho ở cột Ghi chú của sản phẩm trong trường hợp giá trị cột Lệch khác 0 (bắt buộc).

Bước 5: Nhập ghi chú của phiếu kho (nếu có)

Bước 6: Kích hoạt trạng thái xác nhận phiếu (không bắt buộc). Phiếu kiểm vẫn có thể được tạo với trạng thái Chưa xác nhận nhưng tồn kho của sản phẩm sẽ chỉ cập nhật khi phiếu kiểm có trạng thái Xác nhận.

Bước 7: Chọn lý do kiểm kho. Lý do kiểm kho được tạo và cập nhật ở Thuộc tính. Chọn Lưu.