Tạo kho

Bước 1: Tại thanh menu, vào mục Kho >> Tổng quan. Ở tab Danh sách kho. Nhấn nút Tạo kho

Bước 2: Nhập thông tin kho:

  • Kho: Tên kho để phân biệt các kho với nhau

  • Số điện thoại: Số điện thoại mà đơn vị vận chuyển sẽ liên hệ với người bán khi có vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng

  • Quản lí kho: Tên của người đại diện kho với đơn vị vận chuyển

  • Mô tả: Mô tả đặc điểm của từng kho. VD: kho đóng gói, kho dự trữ

  • Địa chỉ: Địa điểm đơn vị vận chuyển sẽ đến nhận hàng của người bán

Bước 3: Nhấn nút Tạo