Quản lý kho

Quản lý phiếu kho

  • Để xác nhận nhiều phiếu kho cùng một lúc:

Bước 1: Vào Kho >> Tổng quan >> Nhập hàng/ Xuất hàng/ Chuyển hàng/ Kiểm hàng

Bước 2: Tick chọn vào ô các phiếu kho muốn xác nhận đồng thời

Bước 3: Nhấn nút Xác nhận phiếu

  • Để xem chi tiết của từng phiếu kho: tại danh sách phiếu kho, click chọn vào mã phiếu muốn xem

Mô tả các trường thông tin của phiếu kho

  • SL hiện tại: tổng số lượng của sản phẩm đó ở tất cả các kho trước khi tạo và xác nhận phiếu nhập/ xuất

  • SL sau khi nhập/ xuất: tổng số lượng của sản phẩm đó ở tất cả các kho sau khi tạo và xác nhận phiếu nhập/ xuất

  • Tổng số lượng khi nhập/ xuất: tổng số lượng nhập/ xuất của các sản phẩm có trong phiếu đó

Last updated