Cập nhật thông tin kho

Bước 1: Vào mục Kho >> Tổng quan >> Danh sách kho

Bước 3: Sau khi cập nhật, nhấn nút Cập nhật để lưu lại thông tin đã chỉnh sửa

Last updated