Cài đặt Kho giao và Kho bán hàng

  • Kho giao: hệ thống sẽ căn cứ vào tồn kho này để tạo phiếu xuất và phiếu giao hàng

  • Kho bán hàng: hệ thống sẽ căn cứ vào tồn kho này để tạo đơn hàng trạng thái xác nhận. Tồn khả dụng sẽ được tính dựa trên kho này

Bước 1: Tại thanh menu, vào danh mục Thuộc tính, chọn tab Kho

Last updated