Cập nhật đơn hàng

Cập nhật đơn hàng

  • Các thông tin có thể cập nhật sau khi đơn hàng đã được tạo

  • Quyền cập nhật thông tin

Quyền cập nhật trạng thái đơn hẹn thành đơn xác nhận: Nhân viên kinh doanh (người tạo đơn hàng đó), Trưởng nhóm kinh doanh, Admin.

Last updated