Xử lý đơn hàng cần chăm sóc vận đơn

Thao tác của quyền trưởng nhóm

Bước 1: Vào Chăm sóc vận đơn >> Trạng thái >> Mới

Bước 2: Nhấn vào ô Chọn ở cột Người nhận xử lý để chia task cho người xử lý vận đơn

Thao tác của quyền nhân viên

Bước 1: Vào Chăm sóc vận đơn >> Trạng thái >> Chờ xử lý

Bước 2: Liên hệ với khách hàng để cứu đơn

Bước 3: Chọn trạng thái chăm sóc

Bước 4: Chọn thời gian gọi lại nếu khách hẹn gọi lại (nếu có)

Bước 5: Chọn lý do và hướng xử lý tương ứng với lý do tạo task

Bước 6: Nhập ghi chú (nếu có)

Bước 7: Nhấn nút Lưu

Lưu ý: Khi cập nhật trạng thái xử lý từ Mới/ Chờ xử lý/ Đang xử lý/ Đã xử lý sang Hoàn thành thì bắt buộc chọn lý do và hướng xử lý của từng task được tạo cho đơn hàng đó