Mô tả các trường thông tin của chăm sóc vận đơn

 • Trạng thái chăm sóc:

  • Mới: đơn cần chăm sóc mới được hệ thống tạo

  • Chờ xử lý: đơn đã được chia cho nhân viên CSKH để liên hệ với khách

  • Đang xử lý: đơn chưa liên hệ được với khách/ khách hẹn gọi lại/ hẹn thời gian nhận hàng khác

  • Đã xử lý: đơn đã xử lý xong nhưng chờ đơn vị vận chuyển 3rd cập nhật trạng thái vận đơn thành công đối với đơn giao thành công hoặc chưa hoàn về kho đối với đơn hoàn

  • Hoàn thành: đơn đã được đơn vị vận chuyển cập nhật trạng thái cuối là giao thành công/ đã hoàn

 • Ngày tạo CSVĐ: ngày hệ thống tạo task chăm sóc vận đơn

 • Ngày chia số: ngày bạn sale được chia task để xử lý vận đơn

 • Ngày xử lý gần nhất: thời gian thao tác xử lý task gần nhất (cập nhật trạng thái chăm sóc/ người xử lý/ thời gian gọi lại/ ghi chú/ lý do và hướng xử lý)

 • Ngày gọi lại: ngày khách hàng hẹn gọi lại

 • Lý do tạo task:

  • Giao chậm hơn dự kiến: đơn hàng giao chậm hơn so với ngày giao dự kiến của Skycom

  • Đơn đang hoàn: đơn hàng đang được ĐVVC chuyển hoàn

  • Giao thất bại: đơn hàng giao không thành công do khách hàng không nghe máy/ hẹn lại thời gian giao/ đổi ý không mua hàng/ sai thông tin liên hệ

  • Đơn hoàn: đơn hàng đã được ĐVVC hoàn về kho và đã quét nhập hoàn

 • Ngày tạo task: ngày tạo mới task tương ứng với trạng thái đơn vị vận chuyển cập nhật

 • Lý do xử lý: lý do vẫn đang xử lý/ hoàn thành task CSVĐ sau khi liên hệ với khách (lý do task vẫn đang xử lý vì chưa liên hệ được với khách, task đã hoàn thành vì đơn giao thành công)

 • Hướng xử lý: cách xử lý vận đơn đó (gọi cho khách để biết vì sao đơn hàng giao chậm/ giao không thành công/ hoàn)

Last updated