Xử lý task chăm sóc khách hàng

Cách 2: Nhấn vào từng cột để hiển thị dữ liệu của cột đó. Chọn nhãn dữ liệu muốn cập nhật và click chuột ra ngoài khung dữ liệu để hệ thống lưu lại thông tin vừa cập nhật.

Last updated