Tạo task chăm sóc khách hàng

Tạo task chăm sóc khách hàng

Bước 1: Tại thanh menu, vào mục Chăm sóc khách hàng.

Bước 2: Nhập tìm và kiểm tra trùng số điện thoại. SĐT được tạo task mới khi chưa được tạo task nào trước đó, hoặc đã được tạo task và chuyển trạng thái Hoàn thành.

Bước 3: Sau khi kiểm tra trùng, nhấn nút Tạo mới. Nhập SĐT khách hàng và chọn kênh, sản phẩm (bắt buộc). Điền các thông tin còn lại (nếu có).

Bước 4: Nhấn nút Tạo.